Proceeding: Wymiana kół monoblokowych w autobusie szynowym SA139-003 (nr postępowania PRTL-251-03/2019)

Iwona Basista
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Lubuski z siedzibą w Zielonej Górze
Deadlines:
Posted : 12-06-2019 10:13:00
Placing offers: 17-07-2019 12:00:00
Opening offers : 17-07-2019 12:05:00

Requirements and specifications

Announcements

2019-07-18 10:06 Iwona Basista Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

2019.07.18_Zawiadomi [...].pdf

2019-07-17 13:56 Iwona Basista Szanowni Państwo,

w załączeniu Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Wymianę kół monoblokowych w autobusie szynowym SA139-003 (nr postępowania PRTL-251-03/2019).

2019.07.17_Informacj [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 140

Send a message