Proceeding: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 14.000.000 zł (słownie: czternaście milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Miejskiej Chojnice

Agnieszka Buchwald
Urząd Miejski w Chojnicach
Deadlines:
Posted : 12-04-2019 10:21:00
Placing offers: 21-05-2019 11:00:00
Opening offers : 21-05-2019 11:30:00
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.doc doc 178 2019-04-24 08:32:07 Agnieszka Buchwald Proceeding
2019-OJS073-173034-pl.pdf pdf 128.07 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
SIWZ kredyt 2019 poprawiony.docx docx 86.23 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.docx docx 26.65 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
Załącznik nr 2 - Umowa kredytowa - wzór.doc doc 97 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 52.38 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór deklaracji wekslowej.doc doc 47 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
1 Zaświadczenie REGON.pdf pdf 652.7 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
2 Zaświadczenie o wyborze Burmistrza.pdf pdf 149.41 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
3 Uchwała o powołaniu Skarbnika.pdf pdf 262.73 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
4 Zarządzenie powołanie z-cy Burmistrza.pdf pdf 439.76 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
5 Z-ca Burmistrza pełnomocnictwo.pdf pdf 185.55 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
6 Oświadczenie o niezaleganiu.pdf pdf 214.64 2019-04-12 10:21:00 Agnieszka Buchwald Proceeding
odpowiedzi na pytania z 16.04.2019.pdf pdf 2207.79 2019-04-23 14:34:13 Wioletta Szreder Public message
odpowiedzi na pytania z 29.04.2019.pdf pdf 592.28 2019-05-06 10:56:55 Wioletta Szreder Public message
informacja z otwarcia ofert na stronę internetową.doc doc 36 2019-05-21 14:31:26 Agnieszka Buchwald Public message
rozstrzygnięcie kredyt 2019.pdf pdf 241.17 2019-06-04 10:05:54 Agnieszka Buchwald Public message

Announcements

2019-06-04 10:15 Agnieszka Buchwald W załączeniu przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
Agnieszka Buchwald

rozstrzygnięcie kred [...].pdf

2019-05-21 14:33 Agnieszka Buchwald FN.271.1.2019 Chojnice, 21 maja 2019 r.

INFORMACJA

z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zadania pn.: Udzielenie kredytu długoterminowego
w kwocie 14.000.000 zł (słownie: czternaście milionów złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów dla Gminy Miejskiej Chojnice”

nr przetargu – FN.271.1.2019

Otwarcia ofert w przetargu dokonano dnia 21.05.2019 r., godz. 1130.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia
kwotę: 3.158.772 zł.

Złożono następujące oferty:

Lp. Nazwa banku prowizja
w % oprocentowanie w % Wartość zamówienia Zabezpieczenie wekslowe

1. ING Bank Śląski S.A.,
ul. Sokolska 34,
40-086 Katowice,
Oddział w Gdańsku,
Al. Grunwaldzka 415,
80-309 Gdańsk 0,00 2,53 3.096.399,63 NIE WYMAGANE

2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Grzybowska 81,
00-844 Warszawa,
Oddział w Gdyni,
ul. Świętojańska 23,
81-372 Gdynia 0,10 2,63 3.202.575,41 NIE WYMAGANE

3. Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
ul. Kowalska 10
80-846 Gdańsk 0,08 2,76 3.357.385,45 NIE WYMAGANE

4. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdyni Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie
z siedzibą ul. Puławska 15
02 – 515 Warszawa 0,10 2,97 3.614.785,72 NIE WYMAGANE

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2032 r.

informacja z otwarci [...].doc

2019-05-06 10:59 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:59 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:59 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:58 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.
2019-05-06 10:57 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 29 kwietnia 2019 r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-04-23 14:35 Wioletta Szreder Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 16 kwietnia 2019 r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 388

Send a message