Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE): Dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb KWP Bydgoszcz

Deadlines:
Posted : 07-03-2019 15:02:00
Placing offers: 16-04-2019 10:00:00
Opening offers : 16-04-2019 10:30:00
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówienie SZPiFP-20-19.pdf pdf 322.36 2019-03-07 15:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.docx docx 31.85 2019-03-07 15:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Jednolity dokument w wersji edytowalnej.doc doc 182.5 2019-03-07 15:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ -Jednolity dokument w wersji xml.xml xml 129.72 2019-03-07 15:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZPiFP-20-19.pdf pdf 604.43 2019-03-07 15:02:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Modyfikacja treści SIWZ SZPiFP-20-19.doc doc 336.5 2019-03-18 15:10:07 Zamówienia Publiczne Public message
Modyfikacja treści SIWZ 2 SZPiFP-20-19.PDF PDF 80.33 2019-03-27 15:23:29 Marta Zagrodnik Public message
Modyfikacja treści SIWZ 3 SZPiFP-20-19.pdf pdf 724.73 2019-04-05 11:30:58 Zamówienia Publiczne Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SZPiFP-20-19.pdf pdf 72.81 2019-04-05 11:33:00 Zamówienia Publiczne Public message
SZPiFP-20-19_Informacja_art__86_ust__5 ustawy.doc doc 343 2019-04-16 13:06:22 Zamówienia Publiczne Public message
załącznik - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 18.49 2019-04-16 13:06:35 Zamówienia Publiczne Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 333.5 2019-05-13 14:34:54 Zamówienia Publiczne Public message

Announcements

2019-05-13 14:35 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3, 7, 8, 9 i 12 oraz unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 1, 2, 4, 5, 6, 10 i 11

informacja o wyborze [...].doc

2019-04-16 13:06 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert art. 86 ust 5 ustawy Pzp

SZPiFP-20-19_Informa [...].doc

załącznik - wzór oś [...].docx

2019-04-05 11:33 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SZPiFP-20-19

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-04-05 11:31 Zamówienia Publiczne Modyfikacja treści SIWZ 3 SZPiFP-20-19
2019-04-05 11:31 Zamówienia Publiczne Modyfikacja treści SIWZ 3 SZPiFP-20-19

Modyfikacja treści S [...].pdf

2019-03-27 15:23 Marta Zagrodnik Modyfikacja treści SIWZ 2 SZPiFP-20-19

Modyfikacja treści S [...].PDF

2019-03-18 15:10 Zamówienia Publiczne Modyfikacja treści SIWZ 1 SZPiFP-20-19

Modyfikacja treści S [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 763

Send a message