Proceeding: (PL/UE) ZP/PN/03/19/LA/AJ- Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz środków do pielęgnacji skóry z podziałem na 69 zadania.

Deadlines:
Posted : 09-01-2019 13:40:40
Placing offers: 12-02-2019 10:00:00
Opening offers : 12-02-2019 10:15:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-04-15 14:29 Alicja Jasek Wybór w Zadaniu nr 3
2019-04-15 14:28 Alicja Jasek Wybór w Zadaniu nr 3

15.04.2019-Wybór Zad [...].pdf

2019-04-12 14:29 Alicja Jasek Uchylenie wyboru w Zadaniu nr 3

12.04.2019-Zawiadomi [...].pdf

2019-03-19 13:51 Alicja Jasek Uchylenie wyboru w Zadania 19, 44, 50 i ponowny wybór w 44,50

19.03.2019-Zawiadomi [...].pdf

2019-03-15 14:24 Alicja Jasek Zawiadomienie o wyniku postępowania. Zawiera wybory w poszczególnych pakietach i unieważnienia

15.03.19-Zawiadomien [...].pdf

2019-02-26 12:54 Alicja Jasek Wybór Zadania 68

26.02.2019-Wybór zad [...].pdf

2019-02-12 13:56 Alicja Jasek Wszystkie arkusze asortymentowo-cenowe

Arkusze asortymentow [...].7z

2019-02-12 13:39 Alicja Jasek Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 12.02.2019r.

03-19-Zbiorcze zesta [...].xlsx

2019-01-29 10:29 Alicja Jasek Odpowiedzi na pytania część 2

29.01.2019r.-Odpowie [...].pdf

2019-01-24 12:49 Alicja Jasek Zmiana ogłoszenia w części Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowegolub handlowego

24.01.2019-Zmiana og [...].pdf

2019-01-22 14:27 Alicja Jasek Odpowiedź na pytania wraz z modyfikowanym SIWZ i załącznikami

22.01.2019R.-Odpowie [...].pdf

22.01.2019r-POPRAWIO [...].doc

22.01.19r.-Załącznik [...].docx

22.01.2019r.-POPRAWI [...].xls

22.01.2019 POPRAWION [...].docx

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 311

Send a message