Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) przetarg niegraniczony - dostawa urzadzen medycznych wg zadan 1.2.3.4.

Tomasz Milcarz
Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich Division: Dział Sprzedaży Usług i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 30-12-2018 22:06:24
Placing offers: 12-02-2019 10:45:00
Opening offers : 12-02-2019 11:00:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-05-23 23:18 Tomasz Milcarz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie zadań 1,2,3

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-05-06 21:49 Tomasz Milcarz WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA AKTUALNYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

wezwanie zad 3 Walm [...].pdf

2019-05-06 21:48 Tomasz Milcarz WEZWANIE
DO ZŁOŻENIA AKTUALNYCH OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

wezwanie zad 2 GE Me [...].pdf

2019-05-06 21:46 Tomasz Milcarz Wezwanie do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów na mocy art 26 ust.1

wezwanie zad 1 Virid [...].pdf

2019-04-09 20:02 Tomasz Milcarz wezwanie w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

wniosek o przedłużen [...].pdf

2019-02-13 22:26 Tomasz Milcarz Informacja z sesji otwarcia ofert

INFORMACJA O TREŚCI [...].pdf

2019-02-06 01:07 Tomasz Milcarz Odpowiedzi na wnioski do zapisów SIWZ MT 38

Odpowiedz na wniosk [...].pdf

2019-01-15 12:04 Tomasz Milcarz Unieważnienie postępowania w zakresie zadania numer. 4

Uniewaznienie w zakr [...].pdf

2019-01-09 21:06 Tomasz Milcarz ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM ODWOŁANIU
dot.: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych wg zadań 1, 2, 3, 4. Numer referencyjny: DSUiZP 252/MT/38/2018,
Odwołanie dotyczy zadania nr 4 ; dostawy i uruchomienia -Angiografu do Pracowni Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem hemodynamicznym

zawiadomienie odwoł [...].XAdES

Odwołanie Philips Po [...].pdf

Odwołanie TMS 08_01. [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 192

Send a message