Proceeding: Dostawa grzejników stalowych

Katarzyna Arent
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Posted : 09-10-2018 14:00:38
Placing offers: 13-10-2018 23:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Termin realizacji zamówienia do 7 dniroboczych od dnia złożenia zamówienia.Wszelkie koszty związane z realizacjązamówienia w tym koszt transportu / przesyłki oraz rozładunku leżą po stronieDostawcy/Wykonawcy. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualnezałączniki widoczne są na stronie postępowania, a Dostawca/Wykonawca składającofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej zazłożoną ofertę.Dostawca /Wykonawca jest związany złożonąprzez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.Płatność za przedmiot zamówienia będziedokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek określony nafakturze Wykonawcy, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia przezDostawcę/Wykonawcę do Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy StołecznejPolicji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, prawidłowo wystawionej faktury VAT,wystawionej po zrealizowaniu dostawy.Faktura wystawiona zostanie wskazując jakopłatnika: Komendę Stołeczną Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, NIP:5251930070, REGON: 012126482Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocąplatformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/ (nie sąprzyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stroniepostępowania).W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego zopisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawodokonania zwrotu na koszt Dostawcy.Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiotzamówienia – gwarancja jaką przewiduje producent, lecz nie krócej niż 12miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.Osoba do kontaktu ws. przedmiotu zamówienia : Katarzyna Arent tel. 22 6033835, w sprawach technicznych Pan Antoni Marczuk tel. 600 335 670.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 grzejnik stalowy PURMO CV 22 600x1100 z podłączeniem bocznym lewym - 1 pc. Magazyn KSP Warszawa
Karolkowa 46, wjazd od ulicy Jaktorowskiej
01-203, Warszawa
(0)
2 grzejnik płytowy C22 900x1000 - 1 pc. - (0)
3 grzejnik płytowy C22 450x1400 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 0% przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy 0% Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 31

Send a message