Proceeding: Montaż podnośnika samochodowego dwukolumnowego o udźwigu 4200 kg wraz z wykonaniem fundamentu pod podnośnik i zasilania elektrycznego zgodnie z instrukcją obsługi i montażu urządzenia.

Aleksandra Nawrocik
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Division: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 04-10-2018 14:58:12
Placing offers: 12-10-2018 14:39:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Podnośnik typu PK-4200 TP16-4,2T-VA firmy NORMET jest własnością Zamawiającego.

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:
1) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
-uprawnienia budowlane wskazanego kierownika robót w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz aktualne dokumenty stwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
- Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracjia urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Montaż podnośnika samochodowego 4,2T Normet wraz z wykonaniem fundamentu i zasilania - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 18

Send a message