Postępowanie: Montaż podnośnika samochodowego dwukolumnowego o udźwigu 4200 kg wraz z wykonaniem fundamentu pod podnośnik i zasilania elektrycznego zgodnie z instrukcją obsługi i montażu urządzenia.

Aleksandra Nawrocik
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 14:39:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Podnośnik typu PK-4200 TP16-4,2T-VA firmy NORMET jest własnością Zamawiającego.

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:
1) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
-uprawnienia budowlane wskazanego kierownika robót w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz aktualne dokumenty stwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
- Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracjia urządzenia w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Montaż podnośnika samochodowego 4,2T Normet wraz z wykonaniem fundamentu i zasilania - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość