Proceeding: Wykonanie usług w zakresie transportu sanitarnego podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Małgorzata Jekel
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Division: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Deadlines:
Posted : 01-10-2018 11:19:13
Placing offers: 12-10-2018 23:59:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie transportu sanitarnego podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy  w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 

Poprzez usługę transportową rozumie się:

1)  Przejazd sanitarny obsługiwany specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, ambulansami wykonanymi zgodnie z normą PN-EN 1789. Wyposażenie medyczne ambulansów musi być  zgodne z wymogami normy EN PN 1865.

2)    Pojazd sanitarny wraz z pracownikami będzie do dyspozycji na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w czasie 60 – 120 minut od wezwania.

3)    Wykonawca zapewnia realizację zadania dwuosobowym zespołem (kierowca i sanitariusz lub kierowca i ratownik medyczny).

4)   Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia pomocy pacjentom, tj.:            

a) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu,            

b)  pomoc przy zejściu z mieszkania do pojazdu i przy powrotnym dojściu do mieszkania,             

c)  pomoc przy przejściu przez teren i przy dojściu do wskazanego miejsca przeznaczenia,            

d)   w razie potrzeby wniesienie i zniesienie pacjenta do i z samochodu.

5)   Pojazd używany do realizacji umowy posiada urządzenie zapewniające łączność z zakładami opieki zdrowotnej i pogotowiem ratunkowym.

6)   Posiadany pojazd w trakcie realizacji usługi musi mieć aktualne badania techniczne oraz aktualną polisę OC.

7)  Prowadzenie dokumentacji przez Wykonawcę potwierdzającej wykonanie usługi,  z wyszczególnieniem daty wykonania usługi, ilości godzin, trasy przejazdu.

8)  System rozliczenia z wykonanych usług.

9)  Dyspozycja Wykonawcy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 21.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Oferent zobowiązany jest przedstawić w ofercie system rozliczania z Zamawiającym z wykonania usługi transportu sanitarnego. Ponadto proszę o przedłożenie oświadczenia (w ofercie bądź osobno), że ambulans wykonany jest zgodnie z  obowiązującą normą PN-EN 1789 oraz wyposażenie medyczne ambulansów jest zgodne zobowiązującą normą PN-EN 1865. 

Zapytanie ocenę nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie.

Ofertę należy załączyć w formie pliku z wyszczególnieniem na poszczególne rodzaje usług.

W celu potwierdzenia należycie wykonanej/wykonywanej usługi w zakresie transportu sanitarnego Wykonawca dostarczy dwa dokumenty (np. referencje).

W przypadku gdy Zamawiający jestpodmiotem, na rzecz którego usługi transportu sanitarnego, zostały wcześniej wykonane, są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązkuprzedkładania referencji, o których mowa powyżej.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 transport sanitarny za 1 km poza miastem - 1 km - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Referencje - proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych (0)
Unlock the form

The number of page views: 12

Send a message