Postępowanie: Wykonanie usług w zakresie transportu sanitarnego podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Małgorzata Jekel
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy Oddział: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 23:59:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usług w zakresie transportu sanitarnego podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy  w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 

Poprzez usługę transportową rozumie się:

1)  Przejazd sanitarny obsługiwany specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, ambulansami wykonanymi zgodnie z normą PN-EN 1789. Wyposażenie medyczne ambulansów musi być  zgodne z wymogami normy EN PN 1865.

2)    Pojazd sanitarny wraz z pracownikami będzie do dyspozycji na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w czasie 60 – 120 minut od wezwania.

3)    Wykonawca zapewnia realizację zadania dwuosobowym zespołem (kierowca i sanitariusz lub kierowca i ratownik medyczny).

4)   Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia pomocy pacjentom, tj.:            

a) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu,            

b)  pomoc przy zejściu z mieszkania do pojazdu i przy powrotnym dojściu do mieszkania,             

c)  pomoc przy przejściu przez teren i przy dojściu do wskazanego miejsca przeznaczenia,            

d)   w razie potrzeby wniesienie i zniesienie pacjenta do i z samochodu.

5)   Pojazd używany do realizacji umowy posiada urządzenie zapewniające łączność z zakładami opieki zdrowotnej i pogotowiem ratunkowym.

6)   Posiadany pojazd w trakcie realizacji usługi musi mieć aktualne badania techniczne oraz aktualną polisę OC.

7)  Prowadzenie dokumentacji przez Wykonawcę potwierdzającej wykonanie usługi,  z wyszczególnieniem daty wykonania usługi, ilości godzin, trasy przejazdu.

8)  System rozliczenia z wykonanych usług.

9)  Dyspozycja Wykonawcy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 21.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Oferent zobowiązany jest przedstawić w ofercie system rozliczania z Zamawiającym z wykonania usługi transportu sanitarnego. Ponadto proszę o przedłożenie oświadczenia (w ofercie bądź osobno), że ambulans wykonany jest zgodnie z  obowiązującą normą PN-EN 1789 oraz wyposażenie medyczne ambulansów jest zgodne zobowiązującą normą PN-EN 1865. 

Zapytanie ocenę nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie.

Ofertę należy załączyć w formie pliku z wyszczególnieniem na poszczególne rodzaje usług.

W celu potwierdzenia należycie wykonanej/wykonywanej usługi w zakresie transportu sanitarnego Wykonawca dostarczy dwa dokumenty (np. referencje).

W przypadku gdy Zamawiający jestpodmiotem, na rzecz którego usługi transportu sanitarnego, zostały wcześniej wykonane, są wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązkuprzedkładania referencji, o których mowa powyżej.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 transport sanitarny za 1 km poza miastem - 1 km - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Referencje - proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość