Proceeding: Wykonanie ekspertyzy dotyczącej odstępstw i zasad użytkowania budynku Oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach w zakresie Ppoż. oraz przeprowadzenie uzgodnień z komendantem właściwej jednostki straży pożarnej.

Angelika Trzepacz
Urząd Dozoru Technicznego Division: Oddział UDT w Katowicach
Deadlines:
Posted : 28-09-2018 13:55:28
Placing offers: 12-10-2018 15:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na:

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej odstępstw i zasad użytkowania budynku Oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach w zakresie Ppoż. oraz przeprowadzenie uzgodnień z komendantem właściwej jednostki straży pożarnej dopuszczenia odstępstw i zasad użytkowania budynku do chwili zmiany lokalizacji Oddziału.

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej zamówienia obejmującego:

I. Sporządzenie - przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - ekspertyzy ppoż. w zakresie ujawnienia wszystkich niezgodności występujących – na dzień dzisiejszy - w siedzibie Oddziału terenowego UDT w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w stosunku do obowiązujących przepisów ppoż. dopuszczających budynek UDT wraz z przyległym terenem Urzędu do jego bezpiecznego użytkowania (w treści opracowania w/w ekspertyzy należy uwzględnić szacunkowe wyliczenia kosztów ich usunięcia).

II. Przeprowadzenie uzgodnień z komendantem właściwej jednostki straży pożarnej dopuszczenia odstępstw i zasad użytkowania budynku.


1. Ekspertyza ppoż. powinna zawierać:

a) zakres i przedmiot opracowania,

b) podstawę opracowania,

c) opis techniczny budynku,

d) ustalenia formalne i prawne,

e) analizę stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,

f) propozycję niezbędnych rozwiązań zastępczych w stosunku do wymagań zawartych w przepisach, których realizacja zapewni bezpieczeństwo ludzi, ich życiu i zdrowiu,

g) stosowne podsumowanie całości wraz z końcowymi wnioskami oraz szacunkowe wyliczenia kosztów dostosowania budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

h) opis warunków budowlano-instalacyjnych, ich stan techniczny (m.in. stan instalacji użytkowych: instalacji elektroenergetycznej, wodnej instalacji przeciwpożarowej, instalacji sygnalizacyjno-alarmowej, instalacji i urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służące do usuwania dymu),

i) charakterystykę pożarową budynku,

j) zakres niezgodności z przepisami oraz szczegółową analizę i ocenę wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego,

k) harmonogram wprowadzenia rozwiązań zastępczych

2. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej obiektu UDT Katowice przed złożeniem oferty cenowej (termin ważności 60 dni).

3. Opracowanie należy sporządzić w wersji papierowej ( 3 egz. ) i elektronicznej ( na płycie CD/DVD w formacie PDF)


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

Zamawiający wymaga:  

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;  

- termin realizacji: 90 dni od podpisania umowy;   

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;   

- referencje: proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych.  


Informacje o RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,   
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),   
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego ID 145530 - Wykonanie ekspertyzy dotyczącej odstępstw i zasad użytkowania budynku Oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach w zakresie Ppoż. oraz przeprowadzenie uzgodnień z komendantem właściwej jednostki straży pożarnej, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;  
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; 
  • posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;   

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

W przypadku pytań:   

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt : Jolanta Banert, tel.: 32/ 784 76 12; e-mail: jolanta.banert@udt.gov.pl Angelika Trzepacz, tel. 32/ 784 76 20; e-mail: angelika.trzepacz@udt.gov.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej odstępstw i zasad użytkowania budynku Oddziału terenowego Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach w zakresie P.Poż. oraz przeprowadzenie uzgodnień z komendantem właściwej jednostki straży pożarnej I. Sporządzenie - przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - ekspertyzy ppoż. w zakresie ujawnienia wszystkich niezgodności występujących – na dzień dzisiejszy - w siedzibie Oddziału terenowego UDT w Katowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w stosunku do obowiązujących przepisów ppoż. dopuszczających budynek UDT wraz z przyległym terenem Urzędu do jego bezpiecznego użytkowania (w treści opracowania w/w ekspertyzy należy uwzględnić szacunkowe wyliczenia kosztów ich usunięcia). II. Przeprowadzenie uzgodnień z komendantem właściwej jednostki straży pożarnej dopuszczenia odstępstw i zasad użytkowania budynku.

Załącznik nr 1 do za [...].docx

1 pc. Urząd Dozoru Technicznego - Katowice
Opolska 11
40-084, Katowice
(0)
Currency rates NBP , USD: 3.7727 PLN, EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”.

OSWIADCZENIE_RODO_ID [...].docx

(0)
3 Warunki płatności - 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury VAT, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - 90 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
5 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
6 Referencje - proszę o załączenie min. 2 listów referencyjnych (0)
Unlock the form

The number of page views: 13

Send a message