Postępowanie: Wykonanie okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach”.

Monika Mazurkiewicz
Urząd Miejski Starachowice
Terminy:
Składanie ofert: 18-05-2018 09:30:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zamawiający: Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej
w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy al. Armii Krajowej 28
w Starachowicach”.

I. Opis budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka”:

Dwukondygnacyjny budynek Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” jest wyposażony
w instalację elektryczną, instalację sieci wodno- kanalizacyjnej, instalację centralnego ogrzewania, instalację monitoringu pasywnego, system sygnalizacji pożarowej i urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizacji pożarowej połączone z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. Powierzchnia handlowa wynosi około 1.500 m², powierzchnia zabudowy – około 2.200 m², a powierzchnia użytkowa – około 3.000 m². Długość budynku wynosi 54,00 m, zaś szerokość budynku – 42,60 m. Wysokość attyki parteru wynosi 4,55 m, zaś wysokość attyki piętra – 8,37 m. Kubatura wynosi około 16.000 m³. Hala Targowa jest otwarta od poniedziałku do soboty oraz w przedświąteczne niedziele, od godziny 6ºº do godziny 20ºº.

II. Przedmiotem zamówienia:
Zleceniobiorca w trakcie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” wykona następujące prace:
a) przeprowadzi testy działania systemu sygnalizacji pożaru przewidziane dla kontroli rocznej, dwuletniej i pięcioletniej, zgodnie z zaleceniami producenta;
b) sprawdzi każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;
c) sprawdzi zdatność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych;
d) sprawdzi wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone;
e) dokona oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub
w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m
we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne
i widoczne.

III. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców:
1. posiadanie wiedzy i doświadczenia: posiadanie ważnych uprawnień do przeprowadzenia okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej,
2. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zmawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Wskazane jest również aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się
z charakterystyką przedmiotu zamówienia.

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.2018 roku. Dokładny termin przeglądu zostanie uzgodniony ze Zleceniodawcą.

V. Kryterium wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena- 100%

VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS.
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartość brutto całego przedmiotu zamówienia.
3. Do oferty należy przedłożyć formularz oferty- załącznik nr 2.
VII. Badania ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
b) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS
2. Termin składania ofert- 18.05.2018 do godz. 9:30

IX. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny
z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

X. Osoba uprawniona do kontaktów:
Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego
w Starachowicach, pokój nr 26, tel. 41 273 82 83, kom. 664-132-922.

Informacji technicznych udzieli konserwator obiektu:
Dariusz Minda tel. kom. 661-184-334.

Załączniki:
Zał. nr 1- Projekt umowy
Zał. nr 2- Formularz ofertowy

Adres dostawy

Urząd Miejski w Starachowicach
Radomska 45
27-200 Starachowice

Komunikaty

2018-05-18 12:36 Monika Mazurkiewicz Postępowanie : Wykonanie okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach”. (ID 133722) zostało unieważnione z powodu braku złożonych ofert.

W dniu 18.05.2018 ponownie zostało wszczęte postępowanie: Wykonanie okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” przy al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach”. (ID 134503).

https://platformazakupowa.pl/transakcja/134503

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Cena za wykonanie okresowego przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka” Pobrany i uzupełniony formularz ofertowy należy dołączyć do oferty.

2.Formularz ofertowy [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Warunki płatności - faktura płatna w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia wraz z dołączonym protokołem przeglądu potwierdzić. (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość