Postępowanie: Dostawa urządzeń do automatycznego otwierania bramy wjazdowej.

Marcin Rudziński
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Oddział: Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach
Terminy:
Składanie ofert: 18-05-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
11. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.
12. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Wymagania dostawy i odbioru jakościowego.

1. Termin realizacji zamówienia – jednorazowa dostawa w terminie do 23.05.2018r..
2. Dostawa sprzętu – na koszt Wykonawcy do Magazynu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51, 25-044 Kielce w godz. 8.00-15.00.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny i wolny od wad technicznych.
4. Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia.
5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przedmiotu w dostawie, uniemożliwiającego jego przyjęcie do magazynu Zamawiającego, podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie protokół rozbieżności podpisany przez Zamawiającego.
6. W przypadkach opisanych w ust. 5, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy drogą elektroniczną lub faxem protokół rozbieżności podpisany przez Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza obecność przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru ilościowego i jakościowego. O terminie odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub mailem. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy podczas odbioru jakościowego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wnoszenia uwag oraz zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia odbioru.
8. W przypadku ustalenia przy odbiorze ilościowo-jakościowym, że urządzenie jest niekompletne, uszkodzone, wadliwe Wykonawca w terminie nie przekraczającym 7 dni licząc od dnia sporządzenia protokołu zawierającego zastrzeżenia, zobowiązany jest do wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad lub do uzupełnienia braków.
9. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru zareklamowanego przez Zamawiającego przedmiotu umowy z Magazynu Wydziału Zaopatrzenia KWP w Kielcach w dzień powszedni, w godz. od 8 00 do 15 00, w ciągu 48 godzin od pisemnego zgłoszenia reklamacji (reklamacje zgłoszone w piątek będą realizowane w poniedziałek do godz. 14.00.

Warunki płatności

1. Termin i forma płatności – 30 dni od daty otrzymania faktury.
2. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51, 25-044 Kielce.

Kryteria wyboru oferty i miejsce złożenia:

1. Wartością ocenianą jest cena brutto zamówienia . O wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych ofert decyduje kryterium tj. najniższa cena brutto oferty.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Kusocińskiego 51
25-045 Kielce

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Siłownik Came Fast Lewy - 1 szt. - (0)
2 Centrala sterująca Came ZF1 z obudową - 1 szt. - (0)
3 Odbiornik radiowy Came - 1 szt. - (0)
4 Pilot Came Space 2 kanałowy - 2 szt. - (0)
5 Fotokomórki Came DIR 10 - 1 kpl. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 10% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość