Postępowanie: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego ładowacza czołowego wraz z łyżką oraz przyczepy ciężarowej rolniczej

Arkadiusz Kloskowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
Terminy:
Składanie ofert: 18-05-2018 08:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

I. Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

II. Przedmiot zamówienia:
1) Zakup wraz z montażem fabrycznie nowego ładowacza czołowego do ciągnika
KIOTI NX 4510 w ilości : szt. 1
2) zakup osprzętu do ładowacza czołowego :
łyżka o szerokości roboczej od 1,4 m do 2,0 w ilości : szt. 1
3) zakup przyczepy rolniczej – wywrotka w ilości : szt. 1

Opis przedmiotów zamówienia w załączniku nr 1

III. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.07.2018 r.


IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Osoby upoważnione do udzielania informacji ze strony Zamawiającego:
Arkadiusz Kloskowski, tel. 58 692 94 59 lub 664 024 384

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł) przedstawiona dodatkowo na formularzu ofertowym w załącznik nr 2 .Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).
Wzór umowy w załączniku nr 3

VII. Sposób przygotowania oferty:
1.Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
2.Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
3.Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego w załączniku nr 2 .Formularz ofertowy należy uzupełnić i dołączyć skan do umieszczonej oferty na platformie Open Nexus .Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
1.Ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. (www.platformazakupowa.pl).
Ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2018 r. do godz. 8:00

XI. Badanie ofert:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Dostawcy o udzielenie wyjaśnień, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3) Oferta zostanie odrzucona jeśli:
- jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym,
- Dostawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

X. Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Dostawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Dostawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Dostawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Dostawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4) Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5) Zapytania dotyczące zamówienia oraz wszelką korespondencję proszę składać przez Platformę Zakupową openNEXUS.
6) Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.
7) Termin płatności faktury - 30 dni od daty wpływu.
8) Koszty dostawy po stronie Dostawcy.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

XII. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Dostawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1579).

XIII. W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta – tel. 61 6791900.Zamawiający:

Adres dostawy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Gminy Pruszcz Gdański
83-000 Będzieszyn 113

Komunikaty

2018-05-23 12:03 Arkadiusz Kloskowski Wynik postępowania na zakup wraz z montażem fabrycznie nowego ładowacza czołowego wraz z łyzką oraz przyczepy ciężarowej - rolniczej

wynik postępowania n [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Ładowacz czołowy do ciągnika KIOTI NX 4510 Zakup i dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego ładowacza czołowego do ciągnika KIOTI NX 4510

formularz ofertowy.p [...].pdf

opis przedmiotu.pdf

1 szt. - (0)
2 Łyżka do ładowacza czołowego o szerokości roboczej od 1,4 m do 2,0 m Zakup osprzętu do ładowacza czołowego : łyżka o szerokości roboczej od 1,4 m do 2,0 m

formularz ofertowy.p [...].pdf

opis przedmiotu.pdf

1 szt. - (0)
3 Przyczepa ciężarowo rolnicza - wywrotka Przyczepa ciężarowo rolnicza - wywrotka do ciągnika KIOTI NX 4510

opis przedmiotu.pdf

formularz ofertowy.p [...].pdf

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - Dostawa i montaż w siedzibie zamawiającego do 30.07.2018 r. (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od daty wpływu faktury (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość