Postępowanie: Bieżące naprawy dróg i chodników z kostki betonowej na terenie miasta Wronki ZP.271.2.19.2018

Michalina Grzebyta
Urząd Miasta i Gminy Wronki Oddział: Zamówienia publiczne
Terminy:
Składanie ofert: 18-05-2018 08:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1.    Zakres zamówienia obejmuje: 

1) ul. Działkowa – remont chodników i zjazdów - ok. 300 metrów:- rozebranie nawierzchni,- naprawa podbudowy,- profilowanie i zagęszczenie podłoża,- ułożenie kostki.

2) ul. Mickiewicza – remont chodników i zjazdów:- rozebranie nawierzchni – 50 m.,- karczowanie pni – szt. – 4,- montaż obrzeży – 10 m.,- ułożenie kostki – 60 m.

3) ul. Różana – remont nawierzchni – ok. 50 m.- rozebranie nawierzchni,- profilowanie i zagęszczenie podłoża,- ułożenie kostki.

4) ul. Polna – remont chodników i zjazdów - ok. 95 metrów:- rozebranie nawierzchni,- profilowanie i zagęszczenie podłoża,- ułożenie kostki.

5) ul. Dworcowa – remont chodników i zjazdów - ok. 90 metrów:- rozebranie nawierzchni,- rozebranie obrzeży – 125 m.,- naprawa ławy pod obrzeżem – 6,25 m.,- ułożenie obrzeża – 125 m.,- profilowanie i zagęszczenie podłoża- ułożenie kostki.Łączna ilość kostki do ułożenia około - 595 metrów

6) Zamawiający (lub jego przedstawiciel) będzie uprawniony do kontroli realizacji zadań wynikających z umowy, a Wykonawca ma obowiązek udostępnienia Zamawiającemu niezbędnych informacji i dokumentów.

7) Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w kosztorysach ofertowych.

2.   Kryteria oceny ofert i ich procentowa wartość: najniższa cena ogółem w zł brutto:  100% = 100 pkt.

3.   Imię i nazwisko pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia:Krzysztof Helpa, tel. nr: 67 25 49 528, adres e-mail: k.helpa@wronki.pl

4.   Termin składania ofert przez platformę zakupową:

a) Dzień: 18 maja 2018 r.

b) Godzina: 08:00

5.    Termin związania ofertą wynosi: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

6.    Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy

7.    Warunki płatności: Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę(po protokólarnym odbiorze) w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8.    Opis  sposobu przygotowania oferty:

1)   Cenę ofertową należy obliczyć drogą sporządzenia kosztorysów ofertowych, opracowanych w oparciu o kosztorysy ofertowe Zamawiającego stanowiące załączniki nr. 3, 4, 5,6, 7, 

2)   Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)  cenę za wykonanie zamówienia, która to cena musi wynikać z załączonych kosztorysów ofertowych sporządzonych w oparciu o kosztorysy ofertowe Zamawiającego.

3) Oferta powinna obejmować pełny zakres zamówienia –wszystkie elementy, wymienione w załącznikach nr  3, 4, 5, 6, 7,9.    Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają załączyć Wykonawcy.formularz ofertowy-sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz kosztorysy ofertowe.

10.  Informacje dodatkowe:Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie lub nie będą zawierać istotnych elementów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załączniki:

1.     Formularz ofertowy 

2.     Projekt umowy

3.     Kosztorys ofertowy_ ul. Działkowa 

4.     Kosztorys ofertowy_ ul. Mickiewicza

 5.     Kosztorys ofertowy_ Różana 

6.     Kosztorys ofertowy_ ul. Polna 

7.     Kosztorys ofertowy_ ul. Dworcowa 

Komunikaty

2018-05-23 15:19 Michalina Grzebyta zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Bieżące naprawy dróg i chodników z kostki betonowej na terenie miasta Wronki - 1 robota budowlana - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 10% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość