Postępowanie: Naprawa samochodów

Terminy:
Składanie ofert: 17-04-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH NA POTRZEBY KWP W BYDGOSZCZY ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 4 pkt 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

1) Zakupy KWP w Bydgoszczy wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Podana cena towaru, usługi lub roboty musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego/aukcji i złożoną przez wykonawcę ofertą - KWP w Bydgoszczy odsyła towar na koszt wykonawcy.

6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem oferty najkorzystniejszej, jednak jeśli tak będzie to KWP w Bydgoszczy opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.

7) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej KWP w Bydgoszczy ma prawo nie wziąć pod uwagę oferty złożonej przez wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z KWP w Bydgoszczy, co skutkowało odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy lub naliczeniem kar umownych, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zdanie pierwsze ma zastosowanie w przypadku gdy naliczenie kar umownych lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania na platformie zakupowej.

8) Wykonawca zostanie powiadomiony przez KWP w Bydgoszczy o zaistnieniu w stosunku do niego okoliczności określonych w pkt. 7 regulaminu, z wyjątkiem sytuacji gdy postępowanie nie zakończyło się wyborem oferty najkorzystniejszej.

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja.

Akceptując Regulamin Wykonawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku braku zgody na powyższe warunki -nie należy składać oferty.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

KWP Bydgoszcz
ul. Iławska 1
85-720 Bydgoszcz

Komunikaty

2018-04-13 15:49 Przemysław Wolski Dokonano edycji następujących elementów postępowania: data zakończenia

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Naprawa samochodów Opel, Kia po kolizji Uwaga !!!! zmieniono załącznik nr 3a - kosztorys naprawy. Zmieniono datę składania ofert. 1.Naprawa samochodu marki Kia Ceed rok prod. 2008 r. uszkodzonego w skutek kolizji drogowej. Wstępny zakres prac przedstawiono w kalkulacji kosztów naprawy (załącznik nr 3). Składając ofertę na usługę proszę o wypełnienie formularza „zapytanie ofertowe – oferta” (załącznik nr 6). Scan wypełnionego druku oferty proszę umieścić na platformie OpenNexus w formie załącznika. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu w Wydziale Transportu KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławska 1 w Bydgoszczy, tel. (52) 588 1687 2. Naprawa samochodu marki Opel Vivaro rok prod. 2008 uszkodzonego w skutek kolizji drogowej. Wstępny zakres prac przedstawiono w kalkulacji kosztów naprawy (załącznik nr 3a ). Składając ofertę na usługę proszę o wypełnienie formularza „zapytanie ofertowe – oferta” (załącznik nr 6a). Scan wypełnionego druku oferty proszę umieścić na platformie OpenNexus w formie załącznika. Przed złożeniem oferty istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu w Wydziale Transportu KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławska 1 w Bydgoszczy, tel. (52) 588 1687

2 Protokół przekazan [...].docx

3 kosztorys.pdf

4 Umowa przelewu wie [...].docx

5 Zawiadomienia o pr [...].docx

6 Zapytanie ofertowe [...].docx

6 a Zapytanie ofert [...].docx

1 Zlecenie naprawy p [...].docx

3 a Kosztorys.pdf

2 szt. - (0)
Kursy walut NBP

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Koszt 1 roboczogodziny - - (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość