Postępowanie: Dokumentacja projektowa - przebudowa parkingu, dróg wewnętrznych i chodników na terenie Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 35-37

Łukasz Pełka
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów
Terminy:
Składanie ofert: 15-02-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Świdnica, dnia 2018-02-08


ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica, działając w oparciu
o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro, zwraca się
z zapytaniem ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu, dróg wewnętrznych i chodników na terenie Zespołu Szkół Budowlano – Elektrycznych w Świdnicy przy
ul. Wałbrzyskiej 35-37

(CPV 71 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej)

II. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zakres zamówienia dotyczy wykonania dokumentacji projektowej przebudowy (remontu) parkingu, dróg wewnętrznych oraz chodników na terenie działki Nr 1944 będącej w zarządzie ZSBE.

Plan terenu wraz z zaznaczonymi elementami planowanymi do przebudowy (remontu), które mają być objęte dokumentacją projektową stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


2. W skład wymaganej dokumentacji projektowo – kosztowej wchodzą:
• projekt budowlano – wykonawczy – 3egz.,
• kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami – 2 egzemplarze,
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze.
• całość dokumentacji jak wyżej w formie cyfrowej nagrane na płytę CD lub DVD – 1 sztuka.

3. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: – 23 kwietnia 2018r.

IV INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:
- za pośrednictwem platformy zakupowej,
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
- drogą elektroniczną: e-mail: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl .

V OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Pan Łukasz Pełka – Dyrektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Przetargów Starostwa Powiatowego w Świdnicy, tel. 74/ 85-00-486.
2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:
Kontakt z Zamawiającym:
- za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
- drogą elektroniczną: e-mail: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl .

VI Wymagania Zamawiającego oraz dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć na potwierdzenie spełniania wymagań, jeżeli nie składa oferty przez platformę zakupową:
1. Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

VII MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:
 za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, lub
 w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica, w pok. nr 307 lub
 przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej –Curie 7, 58-100 Świdnica lub
 przesłać drogą e-mail-ową na adres: starostwo@powiat.swidnica.pl.

Termin składania ofert ustala się do dnia 15 lutego 2018 r. do godziny 10.00

VIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową na całość zamówienia. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztowej.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.


Załączniki:
1. oferta cenowa - wzór,
2. projekt umowy,
3. plan terenu,
4. zdjęcie terenuOtrzymują:
1. adresaci wg rozdzielnika,
2. WI a/a.
Sporządził:
Łukasz Pełka, dnia 8 lutego 2018; tel. 74/ 85-00-486.

Adres dostawy

Starostwo Powiatowe w Świdnicy
Marii Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 cena ofertowa brutto -

OPIS SPOSOBU OBLICZE [...].doc

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 warunki umowy - proszę akceptować

załącznik nr 2 - umo [...].pdf

(0)
2 oświadczenie wykonawcy - proszę potwierdzić

OŚWIADCZENIE.doc

(0)
3 termin realizacji - do 23.04.2018r. proszę potwierdzić (0)
4 Cena 10% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość