Postępowanie: Wykonanie okresowych przeglądów oraz kalibracji urządzeń zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu.

Terminy:
Składanie ofert: 15-02-2018 11:41:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie:Wykonanie okresowych przeglądów (kontroli działania) oraz kalibracji urządzeń zabezpieczających przed powstaniem wybuchu w Cementowni Górażdże Cement S.A.

Przedmiotem zapytania jest wykonanie okresowych przeglądów technicznych oraz kalibracji urządzeń instalacji zabezpieczającej przed powstaniem wybuchu w budynku magazynu gazów technicznych.
System instalacji detekcji oraz sygnalizacji składa się z:
 modułów sterujących MD-1,
 instalacji detektorów gazu DEX-15/N oraz DEX-71/N,
 instalacja sygnalizatora SL-21,
 instalacja wentylatorów 1W i 2W typu AW-EX 355-D4-2-EX i HCBT/4-355/H- EXEIIT3 230/400V50,
 rozdzielki Rw dla zasilania i sterowania wentylatorów 1W i 2W,
 rozdzielki Rg dla modułów 1MD1, 2MD1 oraz UMS-3/T.

Zakres przeglądów:
1. Wykonanie okresowej kontroli działania systemu urządzeń co 3 mies.
2. Wykonanie kalibracji detektorów gazu zgodnie z wytycznymi producenta (co 12 m-cy) wraz z kontrolą i konserwacją połączeń gwintowanych, szczelności korpusu oraz przepuszczalności osłony sensorów.

Warunki złożenia oferty:
Przed sporządzeniem oferty należy ustalić dokładny zakres prac budowlanych z Inwestorem oraz zapoznać się z warunkami wykonania robót na miejscu.
Warunkiem złożenia oferty jest uczestnictwo w wizji lokalnej na miejscu wykonania prac. Złożenie Oferty przez Oferenta nie biorącego udział w wizji lokalnej obiektu może być podstawą do odrzucenia oferty.
Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie, dokumentacji projektowej oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
Oferent jest odpowiedzialny za ustalenie zakresu ilościowego i rzeczowego prac koniecznych dla właściwego wykonania zamówienia.
Oferent oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca potwierdzi spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem prac harmonogram robót budowlanych.
Uzgodnieni z przedstawicielem Zamawiającego na własny koszt i odpowiedzialność wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej, zakresie lub specyfikacji prac.
Wykonanie zleconych prac zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami oraz dokumentacją projektową i STWIOR.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje projekt technologii i organizacji robót oraz wymagane dokumenty formalno-prawne wynikające z przepisów i instrukcji BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego, przepisów ustawy Kodeks Pracy, przepisów dot. ochrony środowiska, przepisów Ustawy Prawo Budowlane, przepisów techniczno-budowlanych (tj. warunków technicznych), przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, norm, opracowań techniczno-budowlanych, aprobat technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i innych dokumentów powiązanych z prawidłową i bezpieczną realizacją przedmiotowego zadania.
Zabezpieczenie na swój koszt przejętej na czas wykonywania zamówienia powierzchni, obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem, które mogą ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli Wykonawca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na własny koszt lub Zamawiający będzie uprawniony do ich usunięcia we własnym zakresie i w takim wypadku kosztem obciąży Wykonawcę.
Wykonawca nie może powierzyć zakresu robót objętych zamówieniem pod-wykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Stosowanie materiałów dopuszczonych do użytkowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.
Informowanie przedstawiciela Zamawiającego o realizacji dostaw związanych z prowadzeniem robót.
Zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego niezbędnego do wykonania umownego zakresu robót, jeże-li wystąpi taka potrzeba.
Zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 48 godzin – jeżeli Wykonawca nie wykona te-go obowiązku zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie do przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt.
Wykonywanie wszelkich poleceń Zamawiającego dotyczących przedmiotu Zamówienia, które są niezbędne do prawidłowego wykonania prac.
Prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem oraz obowiązującymi na terenie zakładu procedurami.
Wykonawca będzie prowadził prace w sposób ograniczający do minimum po-wstawanie szkód na terenach i obiektach stanowiących własność osób trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w taki sposób, by nie zakłócać w nieuzasadniony sposób pracy pracowników Zamawiającego i funkcjonowaniu jego przedsiębiorstwa.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii lub niewłaściwego prowadzenia robót.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac z uwzględnieniem warunków określonych w dokumentacji projektowej i STWIOR, zgodnie z poleceniami Zamawiającego, postanowieniami zamówienia lub umowy, zasadami współczesnej wiedzy techniczno-budowlanej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz z najwyższą starannością, jak również w sposób kompletny z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć te prace.
Wykonawca świadczący usługi na terenie przedsiębiorstwa zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów państwowych i branżowych w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, a także wewnętrznych przepisów Zamawiającego, w szczególności w zakresie BHP, ochrony środowiska.

Termin wykonania: rok 2018

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Grzegorz Scholz, tel. 77 777 8426, tel. kom. 605 361 072; e-mail: grzegorz.scholz@gorazdze.pl– w sprawach merytorycznych
- Krystian Raczek, tel. 77 777 8716;tel. kom. 693 839 585; e-mail: krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych

Załączniki:
• Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy
w Górażdże Cement S.A.
• Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.
• Harmonogram płatności (roczny)
• Kodeks Etyczny Dostawców

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przeglądów oraz kalibracji urządzeń zabezpieczających przed powstaniem wybuchu. zgodnie z zakresem podanym w "Warunkach" 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2957 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 5% prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
2 Termin realizacji 5% rok 2018 (0)
3 Termin płatności 10% minimum 60 dni (0)
4 Gwarancje 10% prosimy podać warunki gwarancyjne (0)
5 Referencje 10% prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (0)
6 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość