logo
Agnieszka
Oniszko
   

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Aukcja elektroniczna: Lodówka Zanussi ZRA40100WA - 1 szt. (ID 113451)

Data rozpoczęcia: 15-01-2018 10:00:00

Do końca: zakończona

Ile wynosi minimalne postąpienie? 2.00 PLN
Jaka jest maksymalna wartość zamówienia? 1 200.00 PLN
Ile wynoszą przedłużenia aukcji (dogrywki)? 1 min.
Od jakiej ceny jest liczone postąpienie w ofercie? dostawcy
Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? Tak
Klasyfikacja ofert w cenach brutto
Czy dostawca może złożyć ofertę na zamienniki? Nie
rozwiń

icon Wymagania wystawiającego

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Białymstoku za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
2. KWP w Białymstoku nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Białymstoku nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Białymstoku prawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Białymstoku zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. KWP w Białymstoku wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Białymstoku zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.
12. KWP w Białymstoku zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Białymstoku.
13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!

Cena ofertowa brutto obejmuje koszy dostawy i rozładunku towaru.

Termin realizacji: 14 dni od daty złożenia zamówienia w dni robocze w godzinach 8:00 - 15:00 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

Miejsce dostawy: Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 44, 15 - 181, Białystok

Gwarancja: 24 miesiące od daty dostawy towaru

Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego

Osoba do kontaktu: Agnieszka Oniszko tel. 85 670 36 25, Tomasz Szczawiński tel. 85 670 25 48

icon Komunikaty wystawiającego

  • Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

icon PRZEDMIOT ZAPYTANIA Odśwież widok transakcji

Oferty wyświetlane są w cenach brutto
LP Nazwa towaru opis i załączniki Ilość /JM
Cena max brutto/JM
1 Lodówka Zanussi ZRA40100WA 1 szt. 1200.00 PLN
Wartość oferty:
Konkurent Konkurent Konkurent
*** *** ***
*** *** ***

Legenda:

  •  Miejsce w rankingu  |
  • Oferta prowadząca  |
  • Oferta ex aequo (na równi)  |
  • Wartość wyższa od maksymalnej |