Postępowanie: Przegląd serwisowy i konserwacyjny platform dla niepełnosprawnych i windy w budynkach Urzędu Miasta i Gminy

Iwona Kasprzak
Gmina Września Oddział: Wydział Organizacyjny
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 10-01-2018 10:49:18
Zakończenie: 15-01-2018 11:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Gmina Września na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 ze zm.) zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na przegląd serwisowy i konserwacyjny platformy dla niepełnosprawnych typu Vector THY 3194, platformy dla niepełnosprawnych typu CAMA EA7 oraz dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym Q630 kg.
1. Przeglądy serwisowe wraz z konserwacją wykonywane będą 1 raz w miesiącu, pomiar elektryczny raz w okresie umowy, w terminach ustalonych w formie pisemnej lub telefonicznej z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, lecz obowiązek dotrzymania cyklicznej terminowości przeglądów spoczywa na Wykonawcy.
2. Do czynności konserwatora należą: przegląd zespołów i części urządzenia zgodnie z D.T.R., czyszczenie i smarowanie poszczególnych elementów, zespołów i części urządzenia zgodnie z obowiązującą instrukcją konserwacji, regulacje poszczególnych części urządzenia, utrzymanie urządzenia w stanie technicznym zapewniającym jego sprawną bezpieczną eksploatacje, informowanie użytkownika w postaci pisemnego protokołu o stanie technicznym urządzenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia konserwacji, podjęcia napraw i dostarczenia podstawowych materiałów eksploatacyjnych w terminie 2 (dwóch) dni od daty zgłoszenia.
4. Do obowiązków Użytkownika – Wykonawcy należy: zapewnienie swobodnego dostępu do urządzenia i oddanie urządzenia do wyłącznej dyspozycji konserwatora na czas konserwacji, zawiadomienie konserwatora w przypadku unieruchomienia urządzenia, zabezpieczenie urządzenia do momentu przybycia przedstawiciela Zleceniobiorcy w przypadku awarii urządzenia lub zauważenia usterki mogącej mieć wpływ na jego bezpieczną eksploatację, usuwanie wszelkich usterek zgłoszonych przez konserwatora a nie będących w jego obowiązkach, wykonanie napraw w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę względnie konserwatora konieczności wykonania naprawy wykraczającej poza umowę o konserwacje lub gwarancje, utrzymanie w czystości dostępnych elementów urządzenia, użytkowanie platform zgodnie z instrukcją obsługi.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Gmina Września
Ratuszowa 1
62-300 Września

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 koszt dojazdu do urządzenia baza wykonawcy - Września + powrót jednorazowa opłata (ryczałt) za dojazd w przypadku konieczności nieprzewidzianej awarii urządzenia 1 trasa (0)
2 pomiary elektryczne dla ww urządzeń 1 pomiar w roku dla każdego z urządzeń 3 szt. (0)
3 dzwig osobowy z napędem hydraulicznym Q630 przez sztuka należy rozumieć 1 przegląd 12 szt. (0)
4 platforma dla niepełnosprawnych typu Vector THY 3194 przez sztuka należy rozumieć 1 przegląd 12 szt. (0)
5 platforma dla niepełnosprawnych typu CAMA EA7 przez sztuka należy rozumieć 1 przegląd 12 szt. (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1669 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Cena - 100% - (0)
3 Warunki płatności przelew 30 dni od daty wpływu faktury (0)
4 Termin płatności 30 dni (0)
(0)
Pytania do specyfikacji